Medycyna pracy Łódź

Medycyna pracy Łódź zajmuje się badaniem wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników, diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznymi pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Na czym polegają badania medycyny pracy?

Badania medycyna pracy Łódź muszą być poprzedzone prawidłowym skierowaniem od pracodawcy, które oprócz danych firmy oraz danych pracownika musi zawierać nazwę stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku (wraz z podaniem ich wartości). Lekarz opiera swoje wnioski na opisie stanowiska pracy i przepisach podających zakres badań oraz ich częstotliwość. W razie potrzeby kieruje na dodatkowe badania oraz konsultacje specjalistyczne niezbędne do wydania stosownego orzeczenia.

Kto podlega służbie medycyny pracy?

Profilaktyczną opiekę zdrowotną zapewnia pracującym służba medycyny pracy. Pracodawcy w Polsce są zobligowani do zlecania badań profilaktycznych dla swoich pracowników pozostających w stosunku pracy. Medycyna pracy Łódź to bardzo ważny element przy zatrudnianiu pracowników. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku! 

Częste zwolnienia chorobowe pracowników dezorganizują funkcjonowanie przedsiębiorstwa, obniżając produktywność i generując wymierne straty finansowe. Warto więc zainwestować w zdrowie swojego personelu, a także spełnić ustawowy obowiązek zapewnienia profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami.

Oferujemy:

•  fachową obsługę
•  indywidualnego opiekuna biznesowego
•  nadzór nad terminami badań okresowych
•  wykonywanie badań zgodnie ze wskazaniami kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy
•  wykonywanie badań i konsultacji w ciągu jednego dnia, dzięki czemu pracownik nie opuszcza wielu dni pracy
•  obsługę bezgotówkową na podstawie zawartych umów oraz zbiorczą fakturę z zestawieniem zrealizowanych usług na koniec miesiąca
•  dla firm będących naszymi klientami – wysokie rabaty oraz atrakcyjny pakiet badań, konsultacji lekarskich i zabiegów rehabilitacyjnych

Badania wstępne wykonywane są u wszystkich osób przyjmowanych do pracy. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Przed 1 kwietnia 2015 roku, zgodnie z art. 229 kodeksu pracy, obowiązkowym wstępnym badaniem lekarskim musieli poddać się wszyscy pracownicy przyjmowani do pracy z wyjątkiem osób, które były zatrudniane przez tego samego pracodawcę na tym samym bądź podobnym stanowisku i o tych samych warunkach pracy, o ile między rozwiązaniem umowy poprzedniej a zawarciem kolejnej nie minęło więcej niż 30 dni. Od 1 kwietnia 2015 roku przepisy wprowadziły wyjątek od obowiązku przeprowadzania wstępnych badań lekarskich. Pracownicy, którzy dostarczą nowemu pracodawcy ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a ten uzna, że warunki wskazane w orzeczeniu odpowiadają tym na nowym stanowisku, nie będą musieli podlegać wstępnym badaniom lekarskim.

Badania okresowe to badania lekarskie, którym podlegają wszyscy pracownicy. Częstotliwość tych badań ustala każdorazowo lekarz w zależności od stanu stanu zdrowia pracownika oraz warunków charakterystycznych dla zajmowanego stanowiska pracy. Pracownik musi się poddać okresowym badaniom lekarskim po upływie terminu określonego w poprzednim zaświadczeniu lekarskim. Odbywa się to z reguły tak, że przed upływem terminu ważności dotychczasowych badań, pracownik otrzymuje od pracodawcy skierowanie na badania okresowe. W przypadku badań okresowych pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi skierowanie odpowiednio wcześniej, aby pracownik mógł je zaplanować, w odpowiednim terminie.

Badania kontrolne przeprowadzane są u pracowników przy powrocie do pracy, po niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni. Mają na celu ustalenie zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy.
Pracodawca zobowiązany jest skierować pracownika wracającego ze zwolnienia chorobowego na badania kontrolne, w celu potwierdzenia, iż stan zdrowia pracownika pozwala na jego ponowne przystąpienie do pracy. Pracownik ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim, na które skieruje go pracodawca po zakończeniu okresu rekonwalescencji. Tak więc, pracownik po 30-dniowym okresie przybywania na zwolnieniu chorobowym, nie może bez wykonania kontrolnych badań lekarskich zostać dopuszczony do pracy. W przypadku, gdy pracownik odmawia poddania się badaniom kontrolnym, nie może rozpocząć pracy, a tym samym nie przysługuje mu już wynagrodzenie. Odmowa wykonania badań może być również podstawą do rozwiązania stosunku pracy.

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się u uczniów, studentów, doktorantów kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby oraz u osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (art. 6 ust. 1 pkt.  4 i 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.). Wykonanie badań każdorazowo z chwilą podjęcia pracy lub przy zmianie pracodawcy jest merytorycznie uzasadnione, gdyż w zależności od rodzaju wykonywanej pracy istnieje ryzyko szerzenia się różnych zakażeń lub szerzenia się ich różnymi drogami.
Obowiązek wykonania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych określają także przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wg których osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (art. 59 ust.2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

Badania lekarskie dla kierowców wykonuje się w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Podlegają im m.in.
• kandydaci na kierowców wszystkich kategorii
• kierowcy prowadzący samochody służbowe
• osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia
• osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
• osoby posiadające prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations